Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

Bažantnice Hluboká má nového provozovatele

1.10.2021

Chov bažantů má v jižních Čechách dlouholetou tradici, která je doložena i různými historickými zmínkami o jeho počátku, jenž sahají až na konec 15. století. Zavedení stabilního chovu této zvěře pak můžeme s jistotou datovat do roku 1554, kdy je na základě písemné zprávy doloženo, že Adam ze Šternberka poslal bažanty z panství Konopiště za účelem jejich chovu Vilémovi z Rožmberka. Tento, jakýsi počátek umělého chovu, tak lze považovat za prvopočátek vývoje bažantnictví v jižních Čechách.

V roce 1685 povolal kníže Schwarzenberg známého křivoklátského bažantníka, aby vyhledal vhodné místo pro vybudování nové bažantnice. To tehdy dalo možnost vzniku bažantnici Záblatská, která byla situována, jak už její název říká u Záblatského rybníka. Jelikož se tato lokalita ukázala z důvodu častého rozlévání rybníka pro chov bažantí zvěře jako nevhodná, byla ještě v témže roce vybudována bažantnice Borek u rybníka Bezdrev. Právě část Borek zůstává po přirozeném situačním vývoji v provozu do současnosti. Lovecké aktivity zde sahají do dob hlavních lovů šlechty 19.století, na které byli zvány významné osobnosti a lovci z mnoha zemí.

Základ bažantnice a jejího zázemí tak, jak je známe dnes, je datován do šedesátých let minulého století. Od této doby prakticky neustále dochází k novým a novým modernizacím a vylepšování loveckých podmínek. Bažantnice je tvořena dvěma částmi – Borek a Vltava a její uznaná výměra se rozkládá na více než 600 hektarech. Samotné umístění bažantnice je cca 3 km od Města Hluboká nad Vltavou na pravém břehu Munického rybníka. Právě díky naskýtajícím se výhledům na Munický rybník a zámek Hluboká, jenž nejen na rybník a celou bažantnici honosně shlíží, je lovecký zážitek z návštěvy Bažantnice Hluboká nezapomenutelným. Bez jakékoliv nadsázky můžeme o této bažantnici mluvit jako o té s nejkrásnějším okolím.

Tradice a jedinečnost Bažantnice Hluboká je podtržena způsobem odchovu bažantí zvěře, který zde jako v jedné z mála českých bažantnic zůstává zajištěn udržováním chovného hejna a následným líhnutím vlastních bažantích kuřat. Každoročně je z vlastního chovného hejna odchováno 25 000 bažantů pro komerční lov. S úctou k tradicím českého bažantnictví a české myslivosti je bažantnice od 1. 4. 2021 nově provozována společností AGRIPROD s.r.o.

Odchov bažantů

Odchov samotné bažantí zvěře je praktikován voliérovým způsobem. Chovné hejno čítá 1 000 ks bažantů obecných s poměr pohlaví 1:8 ve prospěch slepic a pro chovné hejno je zřízena tzv. ostruhárna. Chovné hejno bažanta královského čítá 250 ks s poměrem pohlaví 1:5 ve prospěch slepic. Do chovných hejn je vybírána zvěř z prvních násad. S přikrmováním nosnicovou směsí se započíná v druhé polovině dubna. Dále jsou zvěři přidávány vitamíny na podporu tvorby vajec a k uspíšení toku. Poté co slepice začnou snášet vejce, tj. kolem Josefa, začíná každodenní sběr vajec, jejich následná dezinfekce a uskladnění v chladícím zařízení při teplotě do 10 °C do doby, než se vejce nasazují do předlíhně. V předlíhni jsou vejce 21 dnů. Za dobu pobytu vajec v předlíhni se provádí jejich každotýdenní prohlídka, kdy jsou vyřazována neoplozená a jinak nevyhovující vejce. V předlíhni je udržována stálá teplota 37,7 – 37,8 °C a vlhkost okolo 50 %. Naklápění vajec je zautomatizováno bez nutnosti asistence obsluhy. V jednadvacátém dnu jsou vejce přemístěna do dolíhně, kam se skládají na „ležato“ na vysoké lísky s roštem. Vlhkost se od tohoto dne zvyšuje o cca 10 % každý den až do 80 %, za účelem zajištění co nejlepších podmínek pro líhnutí kuřat.

Líheň má kapacitu 14 400 vajec a každý týden jsou do ní postupně nasazovány cca 3–4 tisíce vajec až do určeného počtu líhnutých kuřat. Z vylíhnutých kuřat je jich pravidelně cca 4 tisíce prodáno mysliveckým spolkům a 25 tisíc je jich dále odchováno pro potřeby bažantnice. Nově se zde zahájil i umělý odchov kachny březňačky s následným prodejem kachňat taktéž mysliveckým spolkům. Samotná technologie v líhni je značky Bios Sedlčany a je plně automatizovaná a digitalizovaná. Dále je líheň opatřena signalizačním systémem, který hlídá teplotu a případný výpadek el. proudu, o čemž je obsluha bezprostředně informována prostřednictvím mobilního telefonu. Bažantnice má svůj záložní agregát, který se v případě výpadku dodávky el. energie automaticky spouští a kapacitně zajistí dostatečné množství elektřiny pro plynulý provoz bažantnice.

Poté, co se kuřata vylíhnou, proběhne jejich přesun na odchovnu, kde jsou kuřata rozmístěna do třiceti boxů po 500 kusech v každém boxu. Kuřata jsou umisťována pod elektrické kvočny, kde se udržuje teplota okolo 32 °C a kuřata zde stráví od 6 do 8 týdnů. V průběhu teplého odchovu jsou kuřata průběžně aklimatizována na venkovní podmínky. Od 2. týdne jsou vypouštěna do voliér osetých travní směsí, avšak stále se ještě vracejí do boxů. Do 8 týdnů věku proběhnou nezbytná přeléčení a vakcinace. Poté kuřata putují do venkovních síťových voliér, kde stráví dalších 4–6 týdnů a dále jsou bažanti postupně vypouštěni volně do honitby. Během teplého odchovu se kuřata učí na napáječky a tubusová krmítka, jež jsou po vypuštění z venkovních voliér instalovány v honitbě. Díky zkušenosti zvěře s napáječkami a krmítky z teplého odchovu, což si kuřata velice dobře pamatují, je zvěř v honitbě nadále využívá a nedochází ke jejímu stresování a zbytečným ztrátám. Od 12. týdnu věku jsou bažanti volně vypuštěni v honitbě až do samotných podzimních a zimních honů.

Nezbytnou a důležitou součástí chovu bažantů je hygiena. Po každém vyskladnění zvěře probíhá důkladná dezinfekce boxů, vyvápnění voliér, kultivace odchovných ploch a jejich zasetí travní směsí. Provoz bažantnice je pod veterinárním dohledem lékaře. Pravidelné kontroly zvěře probíhají s měsíční periodicitou a v případě nahodilých komplikací je veterinární lékař vždy přizván dle situace nad rámec pravidelných kontrol.

Od doby vypuštění bažantů jsou pravidelně obcházeny hranice honitby a pomocí loveckých psů je bažantí zvěř stlačována do komory bažantnice. Po celou dobu teplého odchovu jsou kuřata krmena speciálními krmnými směsmi BŽ1, BŽ2 a BŽ3. Dále jsou bažanti postupně přivykáni na jadrné krmivo.

 

 

 

Myslivecká políčka

Prostředí bažantnice tvoří nespočet remízů, mysliveckých políček, několik lesních porostů a porosty rákosu při březích rybníků. Lesní porosty v bažantnici jsou neustále dosazovány, kultivovány a zároveň je upravováno optimální zastoupení jednotlivých dřevin, které jsou pro zvěř především krytem, ale zároveň plní také praktický i estetický účel při honech.

Myslivecká políčka poskytují zvěři dostatečný kryt, jsou významným zdrojem potravy a celkově dovytváří jednotlivé leče. V celkovém součtu se políčka rozkládají na ploše cca 30 hektarů. V zastoupení plodin je zde využívána kukuřice, topinambur, čirok, krmná kapusta a travní porosty. V celé honitbě je zřízena síť zásypů a napajedel, které jsou situovány spíše ve středu bažantnice, a to za účelem koncentrování zvěře v komoře honitby. Dvakrát týdně jsou zásypy kontrolovány a doplňovány jádrem.

Tlak predace je v bažantnici samozřejmě enormní a vypořádávání s ní je značně ztíženo platnou legislativou. Nejúčinnějším prostředek regulace je lov zákonem povolné srstnaté i pernaté zvěře. Jako preventivní opatření pro tlumení vlivů predátorů jsou využívány pachové ohradníky, pochůzky po honitbě s loveckými psy a částečně i oplocení komory bažantnice a zabezpečení voliér. I přes všechna tato opatření predátoři ročně zlikvidují cca 1 800 ks bažantí zvěře.

Zajištění provozu celé bažantnici je náročnou a obětavou každodenní pracovní činností, která je zabezpečena jen díky obětavému personálu, pro nějž je tato práce srdeční záležitostí. V současné době se o provoz bažantnice starají 4 zaměstnanci na plný úvazek a několik dalších brigádníků.

 

Myslivecké zážitky

Lovy jsou v Bažantnici Hluboká pořádány jak pro skupiny, tak individuální (bažant královský). Pro lovecké hosty je připraveno 6–10 lečí. Hony se vždy snažíme přizpůsobit požadavkům loveckých hostů. Minimální výřad je pak 200–300 ks v případě loveckých skupin. V průběhu samotného lovu je v bažantnici pro hosty zajištěn veškerý servis pro jejich maximální pohodlí – bohaté občerstvení, profesionální personál s ochotným přístupem, zázemí lovecké chaty s možností ubytování, čištění zbraní po lovu nebo úprava ulovené zvěře (zpracování) pro komfort hosta. Zázemí bažantnice je taktéž možné využít pro svatby či soukromé oslavy.

 

 

Pokud byste měli zájem o bližší informace, vše o lovech Vám rád poskytne vrchní bažantník pan Pavel Makovička, tel.: 723 231 707, email: makovicka.pavel@agriprod.cz

Autor: Ing. Jan Ženčuch